Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor din liceul nostru şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesori-elevi. Prin intermediul acestei forme de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativității în Consiliul de administrație, CEAC, etc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. I. Introducere
  Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. Pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura organizaţională a şcolii.
  Consiliul Elevilor este structura prin care elevii pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte. Fie că îşi reprezintă un coleg în faţa profesorilor, fie că organizează activităţi extraşcolare, cum ar fi baluri, concursuri, acţiuni caritabile etc.,
  Consiliul Elevilor este singura structură condusă şi organizată doar de elevi, pentru elevi.
  Consiliul Elevilor este structura prin care elevii dobândesc acea experienţă care nu se
  predă la clasă.
  Consiliul Elevilor:
  reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional;
  este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M. E. C. T. S.);
  este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010, publicat în Monitorul Oficial.

  1. SCOPUL Consiliului Elevilor este dezvoltarea gradului de asociativitate şi responsabilizare socială în rândul elevilor şi asigurarea unui climat educaţional democratic şi de calitate.
  2. VIZIUNEA CONSILIULUI ELEVILOR - Ce îşi propune?
  Vrem ca elevii, priviţi sub unitatea Consiliului Elevilor să reprezinte o forţă în societate, atât în procesul decizional care priveşte viaţa şcolară şi a comunităţii, cât şi în schimbarea şi îmbunătăţirea acesteia
  3. OBIECTIVELE CONSILIUL ELEVILOR
  - Realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional funcţional în sistemul preuniversitar românesc, unde elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul decizional;
  - informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor aşa cum rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale;
  - desfăşurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă;
  - organizarea de acţiuni şi activităţi extraşcolare menite să dezvolte comportamentul activ şi atitudinea civică, nondiscriminarea, concurenţa loială, munca în echipă;
  - colaborarea cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, Casele de cultură, redacţii media, pentru organizarea de proiecte şi activităţi de informare, dezbatere publică, comunicare;
  - realizarea de materiale informative despre societatea civilă, acţiuni şcolare şi extraşcolare;
  - identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate şcolară şi organizarea de programe specifice pentru prevenirea lor;
  - organizarea de discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor;
  - mediatizarea burselor, subvenţiilor şi a altor posibilităţi de recompensă a elevilor;
  - implicarea elevilor în activităţi de educaţie non-formală referitoare la orientarea profesională şi planificarea carierei;

  - atragerea specialiştilor în acţiuni care să conducă la promovarea unui stil de viaţă sănătos;
  - dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de educaţie, cultură, sport şi mediu;
  - organizarea de activităţi cultural artistice sub forma taberelor, excursiilor, spectacolelor, baluri, etc.
  - Promovarea şi susţinerea tinerelor talente din rândul elevilor;
  - redactarea şi editarea de reviste pentru elevi;
  - realizarea şi administrarea unui site şi a unui forum;
  - realizarea de acţiuni cu scop caritabil
  - realizarea de parteneriate cu instituţii sociale, administrative, culturale şi educative, precum: Poliţia, Consiliul Judeţean, Prefectura, Primăriile, sau alte instituţii pentru derularea de acţiuni;
  - realizarea unor emisiuni cu tematică şcolară în parteneriat cu unul din posturile de radio sau televiziune;
  - realizarea unor activităţi specifice pentru întărirea parteneriatului şcoală-comunitate-familie;
  - realizarea de studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiilor elevilor în instituţii de educaţie;
  - elaborarea de propuneri şi amendamente legislative şi organizatorice menite a sprijini drepturile elevilor.
  II. ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ORGANIZAŢIEI
  ŞCOLARE
  Consiliul Elevilor poate să-şi îndeplinească rolurile specifice:
  reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale şcolii
  implicarea activă în propunerea, elaborarea şi implementarea unor programe,
  proiecte, acţiuni, evenimente pentru elevi
  1. Rolul consiliului
  Aşa cum s-a precizat Consiliul elevilor are două roluri majore: un rol reprezentativ şi
  unul organizatoric.

  4
  Referindu-ne, în primul rând, la rolul reprezentativ consiliul reprezintă legatura
  dintre conducerea scolii, cadrul didactic şi elevi. Din această perspectivă,
  responsabilitatea acestuia este de a ajuta comunicarea dintre profesori şi elevi, de a
  susţine interesele elevilor, de a organiza proiecte cu si pentru elevi, de a disemina
  informaţii despre evenimente şi oportunităţi, strângerea feedback-ului din partea
  elevilor.
  In al doilea rând, analizând rolul organizatoric, se poate afirma că evenimentele şi
  acţiunile consiliului răspund nevoilor elevilor, complementează cunoştinţele
  elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul ţintă
  în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive În acelaşi timp,
  consiliul are responsabilitatea de a oferi o alternativă divertismentului negativ în
  forma activităţilor de grup.
  III. ROLUL PROFESORULUI CONSILIER AL CONSILIULUI ELEVILOR
  Profesorul consilier al Consiliului Elevilor are rol de facilitator – el asigură cadrul
  optim în care membrii grupului îşi desfăşoară activitatea. Responsabilitatea sa este
  sprijinirea formarii echipei elevilor, monitorizarea si susţinerea activităţii si deciziilor lor.
  Un consilier este familiarizat cu nevoile, problemele şi posibilităţile elevilor din Consiliul
  Elevilor, respectă diferenţele individuale şi cunoaşte caracteristicile de vârstă ale
  acestora. Cunoaşterea proceselor de dinamică de grup vine în sprijinul activităţii acestuia.
  Profesorul consilier:
  Oferă elevilor sprijin. Eficienţa grupului elevilor depinde de o prezenţă susţinută,
  dar nu permanentă la întâlnirile Consiliului Elevilor. Ajuta în stabilirea
  obiectivelor şi organizarea evenimentelor.
  Ajuta la organizarea evenimentelor
  Profesorul consilier ajuta consiliul, însă deciziile aparţin in totalitate elevilor
  Activităţile consilierului au în vedere şi cadrul didactic. Acesta poate fi o punte de
  legătura intre Consiliu si cadrele didactice.

  5
  IV. Structurile Consiliului şcolar al elevilor
  Nr.
  crt.
  Nume şi prenume Clasa Responsabilităţi
  1. Ciobanu Cosmin
  Cherecheș Andrei
  A IX-a A Concursuri școlare și extrașcolare
  Membru
  2. Mârț Roxana
  Tancău Daniel
  A IX-a B Membru
  Membru
  3. Demișcă Darius
  Gabor Maria Bianca
  A X-a A Membru
  Membru
  4. Bereșoaie Andrei
  Benea Adelin
  A X-a B Sport şi programe de tineret
  Membru
  5. Ciobanu Leonard
  Martișca Ionuț
  A XI-a
  A.
  Vicepreşedinte
  Membru
  6. Gherghel Andreea
  Mărținaș Alina Raluca
  A XI-a B Cultură, educaţie şi programe
  şcolare
  Membru
  7. Mărtinaș Marian
  Rîtan Remus
  A XII-a
  A
  Membru
  Membru
  8. Mârț Eduard
  Cojocaru Ancuța
  A XII-a
  B
  Preşedinte
  Secretar
  1. Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor
  Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de
  învăţământ;
  Asigură comunicarea între elevi şi cadre didactice;
  Dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte.
  Implică elevii în activităţile desfăşurate
  Alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare
  Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să
  găsească soluţii
  Apară drepturile copilului şi reclama încălcarea lor
  Contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul
  şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.)
  Veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la
  elaborarea lui prin preşedintele consiliului

  6
  Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare
  Sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala
  Organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi
  speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.)
  Organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii.
  2. Componenţa Consiliului şcolar al elevilor
  În Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle” din Pildeşti, în afară de
  preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, Consiliul Şcolar al Elevilor are în componenţă
  alte trei departamente care sunt conduse de către un director de departament. Aceste
  departamente sunt:
  Concursuri şcolare şi extraşcolare;
  Cultură, educaţie şi programe şcolare;
  Sport şi programe de tineret;
  3. Atribuţiile membrilor Consiliului şcolar al elevilor
  - Membrii CSE respectă regulile şi convenţiile stabilite şi raportează colegilor de
  clasă tot ce se discută la întruniri;
  - Discuţiile din cadrul CSE se transmit în rezumat tuturor elevilor, preferabil în
  cadrul orelor de dirigenţie;
  - Desemnează un înlocuitor dacă nu poate participa la o şedinţă;
  - Propun spre dezbatere în CSE sugestiile colegilor de clasă;
  - Sesizează CSE cu privire la neregularităţile pe care le observă în şcoală;
  - Propun proiecte;
  - Participă la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor;
  - Respectă Regulamentul de ordine interioară a şcolii şi Regulamentul CSE;
  - Păstrează legătura între clasa pe care o reprezintă şi CSE;
  - Implică colegii în activităţile CSE;
  - Propun demiterea preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului dacă sesizează
  nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetenţă din partea acestora.


  4. Atribuţiile preşedintelui
  În decursul mandatului său, preşedintele are următoarele atribuţii:
  - Conduce întrunirile şi se asigură că discuţiile respectă punctele menţionate pe
  agenda de lucru
  - Veghează la respectarea Regulamentului CSE;
  - Păstrează ordinea şi disciplina în cadrul şedinţelor CSE;
  - Reprezintă CSE la evenimentele la care este invitat;
  - Se consultă cu CSE înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în numele CSE;
  - Reprezintă elevii şcolii în CLE/CJE;
  - Verifică periodic actualizarea dosarelor CSE;
  - Semnează procesele verbale la sfârşitul şedinţelor;
  5. Atribuţiile vicepreşedintelui
  - Vicepreşedintele preia atribuţiile preşedintelui, în cazul în care acesta se află în
  imposibilitatea de a le îndeplini,
  - colaborează cu preşedintele în privinţa organizării CSE, implementării şi
  organizării de proiecte, promovării CSE;
  - Vicepreşedintele exercită şi atribuţiile ce îi sunt delegate de către preşedintele sau
  de CSE.
  6. Atribuţiile secretarului
  - Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului;
  - Scrie procesele verbale ale şedinţelor;
  - Semnează procesele verbale ale şedinţelor şi le depune în Mapa CSE;
  - Actualizează dosarele CSE;
  - Poate îndeplini şi alte responsabilităţi primite din partea consiliului, preşedintelui
  sau a vicepreşedintelui.

 2. Consilier Educativ,
  Florin Dorcu